“Мон кара” автобус баазын 45 ажилтан албан хаагчдад

               2016 оны 09 дүгээр сарын 29-ны өдөр “Мон кара” автобус баазын 45 ажилтан албан хаагчдад “Гамшгаас хамгаалах, галын аюул, газар хөдлөл”-ын талаар танхимын сургалт зохион байгуулж ажиллаа.

Written by admin

Leave a comment