• Home  /
  • Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

       Дүүргийн Засаг даргын бүрэн эрх, чиг, үүрэг, хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэхэд оновчтой бодлого, зохицуулалт, үнэлгээ, мэргэжлийн удирдлага, зөвлөлгөөгөөр хангах, дүүрэгт тогтоосон нөөцийг тоо хэмжээнд нь хүргэж бэлэн байлгах замаар гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх аврах, тэмцэх, хор уршгийг арилгах, хойшлуулашгүй сэргээн босгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах, эрсдэл, эмзэг байдлыг бууруулах, Засаг даргыг үнэн зөв мэдээллээр хангах, түүнд мэргэжлийн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэхэд оршино.